Anders Rosenstand Laugesen

Venstre i Skanderborg Kommune

Mine mærkesager

Jeg HAR følgende seks mærkesager, som du kan læse mere om nedenfor: 

  • Større fokus på de kommunale kerneopgaver og udvikling af hele kommunen
  • Lad os sammen skabe Danmarks bedste folkeskoler
  • Et trygt og rart ældreliv
  • Bedre dagtilbud
  • Styrket nærdemokrati
  • Borgerlig-liberal politik

STØRRE FOKUS PÅ DE KOMMUNALE KERNEOPGAVER

Venstre og jeg arbejder for, at de borgernære kommunale kerneopgaver (herunder bl.a. dagtilbud, folkeskolen, ældreplejen, hjælp til de svageste, infrastruktur og udvikling af hele kommunen) generelt får større fokus på bekostning af kommunens store projektmageri og mange prestigeprojekter. 

For tiden ser vi både nedslidte daginstitutioner og flere skoler med plads- og indeklimaproblemer. Alt for ofte ser vi skoleklasser med mere end 30 elever og dårlig trivsel. Vi ser også mange børn per voksen i børnehaverne i forhold til andre kommuner. Inden længe vil der højst sandsynligt blive mangel på ældreboliger. Nu bør der sættes fokus på de kommunale kerneopgaver, og det vil Venstre gøre. 

En kommunal kerneopgave er også at skabe vækst og udvikling i hele Skanderborg Kommune, og vi skal i denne sammenhæng undgå yderligere centralisering og lytte til borgernes gode ideer til at 
udvikle hele kommunen. 

LAD OS SAMMEN SKABE DANMARKS BEDSTE FOLKESKOLER

Venstre og jeg vil sikre et markant kvalitetsløft på folkeskoleområdet. Vi ønsker færre elever pr. voksen i klasserne således, at alle børn kan udfordres og løftes fagligt. Der skal skabes langt bedre trivsel for elever og lærere. Flere elever skal bestå folkeskolens afgangsprøve. Vi arbejder på en bedre fungerende inklusion fremfor mere inklusion. Lærerne skal have mere tid i det daglige til at arbejde med trivsel og inklusion.

Venstre arbejder også for tidssvarende og stimulerede rammer med et godt indeklima. Skoledagen skal gøres mere varieret og spændende. Det er klart, at denne skolepolitik koster, og Venstre er villige til at betale prisen. Vi har i forvejen regionens billigste folkeskoleelever og flere elever i klasserne end nogen anden kommune i regionen. 

Venstre ønsker mere frihed til de enkelte skoler og deres bestyrelser sådan, at den enkelte skole bl.a. kan bestemme at afkorte skoledagen med en time, hvis skolen måtte ønske dette. 

Med kommunens fordelagtige befolkningssammensætning har vi en enestående mulighed for i fællesskab at skabe Danmarks bedste folkeskoler, og den mulighed mener Venstre, vi skal gribe. Det vil være godt for både børn og bosætning. 

Et TRygt og rart ældreliv

Det skal være trygt og rart at være ældre borger i Skanderborg Kommune. Der skal være hjælp at hente, når der er brug for det. Borgeren skal sættes i centrum, og der skal herske respekt om borgernes forskellighed. De ældre borgere skal have maksimal indflydelse på eget liv og er gamle nok til selv at vælge.  

Som tingene er nu, kommer vi med stor sandsynlighed til at mangle senior- og ældreboliger inden længe, og dette problem skal vi have løst. Har man behov for en kommunalt visiteret ældrebolig, så skal man også kunne få en ældrebolig indenfor en overskuelig tidshorisont. 

Jeg vil også sætte lup på arbejdsmiljøet i ældreplejen, idet sygefraværet desværre er for højt. Det høje sygefravær betyder, at der bliver anvendt alt for mange dyre vikarer, hvilket ofte er kilde til utryghed hos visse ældre. God personaleledelse skal i den grad i fokus. Den anden dag (3/11-2017) hørte jeg fra en borger, at en døende og ældre borger havde haft besøg af ca. 25 forskellige ældreplejere i løbet af en måneds tid. Det er ganske enkelt uværdigt. 

Jeg arbejder også for en god og velsmagende mad fra de kommunale køkkener. Maden skal helst produceres lokalt på de enkelte plejecentre. Samarbejdet mellem praktiserende læger, hjemmepleje og sygehuse skal tilmed styrkes, så gode overgange sikres, og ingen borgere falder igennem sikkerhedsnettet.

BEdre dagtilbud

Venstre arbejder bl.a. for at få færre børn pr. voksen i børnehaverne, da der p.t. er for få ressourcer og for lidt tid til børnene - også sammenlignet med andre kommuner. Vi skal derfor have ansat nogle flere pædagoger og sørge for, at pædagogerne ikke spilder tiden med unødvendig registrering. Venstre arbejder også for et styrket fokus på bl.a. sprog og mistrivsel, så alle børn får de bedste forudsætninger for at begynde i skole. Mange seriøse undersøgelser viser, at investeringer i børns opvækst er en overordentlig god investering, der bl.a. kan mindske uligheden i samfundet. 

Kommunale børnepasningstilbud bør i langt højere grad tilpasses kommunens udvikling. Venstre vil gøre meget for at sikre lokale pasningstilbud, så der er pladser omtrent, hvor behovet er. Alt for ofte skal forældre ud på en længere køretur for at få deres børn i institution. Den kommunale befolkningsprognose og planlægning bør forbedres, så det ikke igen går galt, som det er gået i f.eks. Hørning.

Forældre ved bedst, hvordan deres barn trives, og skal - under visse betingelser - have mulighed for at passe deres barn hjemme med kommunalt tilskud. 

Styrket nærdemokrati

Skanderborg Kommune er i overvejende grad styret af borgmesteren og administrationen. Byrådet skal have langt større indflydelse, så den demokratiske kontrol og debat styrkes. Vi skal både styrke borgerinddragelsen og samtidig værne om det repræsentative demokrati. Skanderborgmodellen trænger til en  justering. Jeg vil selv være en åben, tilgængelig og flittigt kommunikerende politiker, der bidrager til en god politisk debat i en ordentlig tone. Ordentlighed, faglighed, saglighed og samarbejde på tværs er for mig meget vigtigt. 

borgerlig-liberal politik

Der skal fra Venstres siden føres en klar borgerlig-liberal politik samtidig med, at vi samarbejder med byrådets andre partier. Når vi har råd til det, skal beskatningsniveauet sænkes lidt, så kommunen bliver konkurrencedygtig med nabokommunerne. Vi betaler en meget høj skat i vor kommune og får for lidt ud af de mange skattekroner. Det skal på længere sigt være billigere at være borger i Skanderborg Kommune, men jeg ser ikke for mig, at det bliver aktuelt med skattelettelser de næste ca. tre-fire år. Vi står nemlig overfor nogle store anlægsprojekter og skal bruge en del penge til at forbedre løsningen af de kommunale kerneopgaver. Vi har et efterslæb på kvalitetssiden, vi skal have gjort op med, før skatten evt. kan sænkes på sigt.  

Boney M på Stjernescenen, Smukfest 2017